вторник, 13 марта 2018 г.

1. როდის დაიწერა ,,აბოს წამება’’?
ა) V საუკუნეში. ბ) VI საუკუნეში. გ) VIII საუკუნეში. დ) X საუკუნეში.
2. რა გადაარჩენს საქართველოს, იოვანე საბანისძის აზრით?
ა) მამაპაპურ გზაზე სვლა ჭირთა მოთმინებითა და ქრისტეს სიყვარულით.
ბ) არაბების წინააღმდეგ აჯანყებების მოწყობა.
გ) ნერსე ერისთავის წინამძღოლობით საქართველოს გაერთიანება.
დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი.
3. რა არის იოვანე საბანისძის „აბოს წამების“ ძირითადი მიზანდასახულობა ?
ა. მაჰმადიანობასთან შედარებით ქრისტიანობის უპირატესობის ჩვენება.
ბ. არაბთა ბატონობის ხანაში ქართველთა დაუმორჩილებლობის ჩვენება.
გ. ნერსე ერისთავის სახელის უკვდავყოფა.
დ. ქრისტესათვის წამებული არაბი აბოს ღვაწლის უდიდესი მნიშვნელობის ჩვენება.
4. რომელი მწერლის ნათქვამია: „აღვერიენით ერსა უცხოსა, შჯულითა განდგომილსა ქრისტჱსგან, რომელთაგან ვისწავენით საქმენი მათნი“ ?
ა) იაკობ ხუცესის; ბ) იოვანე საბანისძის; ბ) გიორგი მერჩულის; დ) სულხან-საბა
ორბელიანის.
5. რა მიზნით შეიკრიბა ჯავახეთის საეკლესიო კრება?
ა) გრიგოლ ხანძთელის არქიმანდრიტად დასადგენად.
ბ) ცქირის მოსაკვეთად.
გ) არსენის კათალიკოსობის კანონიერების გასარკვევად.
დ) შატბერდში მონასტრის დასაარსებლად.
6. რატომ განიზრახა წმ. გრიგოლმა ,,თვისით ქუეყანით“ წასვლა?
ა) საეკლესიო აღმშენებლობის წამოწყება ეწადა;
ბ) სხვადასხვა ქართული მხარეების ნახვა სურდა;
გ) ხორციელ დიდებას განერიდა;
დ) თბილისის ხელისუფლებაზე განაწყენდა.
7. რას ემსგავსება ,,მონაგებთა დატევებაი“ (ქონების დათმობა)?
ა) სისხლის დაღვრას;
ბ) სულიერ დღესასწაულს;
გ) მთაზე ამაღლებას;
დ) სალ კლდესავით განმტკიცებას.
8. რა არის ,, საღმრთო საღმრთოდ გასაგონი, მსმენელთათვის დიდი მარგი“ ?
ა) საუნჯე; ბ) შაირობა; გ) სიბრძნე; დ) სიყვარული.
9. ვისი სიმღერის მოსასმენად მოვიდნენ მხეცები და ,,წყლით ქვანიცა გამოსხდიან“?
ა) ავთანდილის; ბ) ფრიდონის; გ) ტარიელის; დ) ასმათის.
10. რომელი პერსონაჟია ამგვარად დახასიათებული: ,,ნაკვთად კარგი, შავგვრემანი, პირ-მსუქანი, არ-პირხმელი, მუტრიბთა და მომღერალთა მოყვარული, ღვინის მსმელი“.
ა) ტარიელი; ბ) ავთანდილი; გ) ფარსადანი; დ) ფატმანი.
11. რის სიმბოლოა უკან მიდევნებული ლამპარი? (,,მეფე და მისი შვილი“)
ა) ზომიერი სიკეთის; ბ)თავისდროული სიკეთის; გ) მშვიდობის;
დ) დაგვიანებული სიკეთის.
12. რად მიაჩნია დ. გურამიშვილს ქართველებზე მოვლენილი ღვთის რისხვა? (,,საწყაულის მოწყვა ღვთისაგან“)
ა)გაფრთხილებად; ბ) ქართველთა ცოდვების პასუხად;
გ) ვახტანგ მეფის მცდარი პოლიტიკის პასუხად; დ) დაუმსახურებელ სასჯელად.
13. სად არის დარღვეული რიცხვითი სახელის მართლწერა?
ა) მე-60; ბ) 21-ე; გ) მე-80-ე; დ) 106-ე.
14. ჩამოთვლილ ფორმათაგან რომელია სწორი?
ა. ჩხვლეტს; ბ. გრიხავს; გ. წმინდავს; დ. ჟლიტავს.
15. რომელი არაა სინონიმი დასახელებულ წყვილებში?
ა) ქვევრი – ჭური; ბ) ღვინო – არაყი;
გ) არქიტექტორი – ხუროთმოძღვარი; დ) ჩიბუხი – ყალიონი.
16. რას ნიშნავს სიტყვათა მყარი შეხამება ფეხს ითრევს?
ა) რცხვენია; ბ) ეხალისება; გ) ეზარება; დ) ეშინია.
17. რომელია სწორი ფორმა?
ა) ავათ; ბ) ქვემოთ; გ) წინად; დ) ალბად.
18. რომელია სწორი ფორმა
ა) ბღავიხარ; ბ) კნავი; გ) ტირიხარ; დ) ვჩივივარ.
19. რომელია ზმნის სწორი ფორმა
ა) გვაღშფოთებს; ბ) ანცალკევებს; გ) ავღნიშნე; დ) განასხვავებს.
20. რომელია მცდარი ფორმა?
ა) ამბავის; ბ) მღვდლის; გ) ფანჯრის; დ) სვეტიცხოვლის.

Комментариев нет:

Отправить комментарий